Skip to main content

Politika QMS

Při naplňování strategie firmy Envitrail se řídíme následujícími hodnotami:

Racionalita

Naše práce se řídí fakty. Zakazníkovi vždy zprostředkujeme realistický pohled, oproštěný od emocí nebo aktuálně populárních názorů.

Kvalita

Postupujeme vždy v souladu s aktuálními normami a obvyklými postupy, řídíme se platnou legislativou. Pracujeme auditorským způsobem, který je přezkoumatelný a certifikovatelný externími autoritami.

Inženýrský a ekonomický přístup

Naše činnost je orientována na zákazníka. Chápeme, že finance jsou silným faktorem pro rozhodování. Proto přicházíme s řešeními, která mají technický a technologický základ. Při doporučeních dbáme na finanční návratnost doporučených řešení.

Tato politika kvality a v ní vymezené zásady je dostupná všem zaměstnancům a je písemně zakotvena v příručce managementu systému kvality. Její naplňování a aktuálnost je pravidelně přezkoumávána vedením firmy.

Vedení Envitrail s. r. o. se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015 na řízení kvality a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje k naplňování politiky kvality a efektivnosti systému managementu kvality.

V Praze dne 1. dubna 2022