Skip to main content

Politika QMS

Při naplňování strategie firmy EnviTrail se řídíme následujícími hodnotami:

Racionalita

  •  Naše práce se řídí fakty.
  • Zákazníkovi vždy zprostředkujeme realistický pohled oproštěný od emocí nebo aktuálně populárních názorů.

Kvalita

  • Postupujeme vždy v souladu s aktuálními normami a obvyklými postupy, řídíme se platnou legislativou.
  • Pracujeme auditním způsobem, který je přezkoumatelný a certifikovatelný externími autoritami.

Inženýrský a ekonomický přístup

  • Naše činnost je orientovaná na zákazníka.
  • Chápeme, že finance jsou silným faktorem pro rozhodování. Proto přicházíme s řešeními, která mají technický a technologický základ.
  • Při doporučeních dbáme na finanční návratnost doporučených řešení.

Tato Politika kvality a v ní vymezené zásady je dostupná všem zaměstnancům a je písemně zakotvena v „Příručce managementu systému kvality“. Její naplňování a aktuálnost je pravidelně přezkoumávána vedením firmy.

Vedení EnviTrail s.r.o. se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015 na řízení kvality a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje k naplňování Politiky kvality a efektivnosti Systému managementu kvality.

V Praze dne 1. dubna 2022